вівторок, 24 січня 2017 р.

Інші наші роботи ;)

Короткометражний фільм "Бабій / бабник"


Як організувати квест. Логістика

(детально описана логістика гри "Quest" для 3 команд на 8 точок і завдань)

Відео нашої гри:

Сучасний український вертеп

(оригінальний сценарій різдвяного вертепу від подружжя Громів
із с. Нагуєвичі Львівської обл.)

Миколай, Санта і Дід


(віршована історія про св. Миколая,
виникнення Санта Клауса та нав'язання культу Діда Мороза)

неділя, 16 жовтня 2016 р.

субота, 3 вересня 2016 р.

Повний конспект "English Opens Many Doors". pdf

Можете скачати з цього сайту
http://www.twirpx.com/file/2019740/

Книга автора, за якою зроблена перша частина конспекту:
http://www.twirpx.com/file/1050537/

четвер, 25 серпня 2016 р.

ПАСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ

The research team has suggested a new hypothesis
A new hypothesis had been suggested …

До проблеми підійшли з іншого боку.
The problem was approached from another perspective.

1.     allow               дозволяти
ask                  просити, питати
assist, help       допомагати
avoid               – уникати
discuss             – обговорювати
give                 – давати
inform             – повідомляти
neglect             – нехтувати
precede            – передувати
promise           – обіцяти
recommend     – рекомендувати
show               – показувати, демонструвати

{Якщо якесь з цих слів – присудок, то підмет при перекладі стоїть в непрямому відмінку}
They were given up-to-date equipment Їм встановили суч. обл.

2.     agree upon               – домовлятися про
deal with                  – мати справу з
do away with            – відмовлятися від, покінчити з
insist on                    – наполягати на
object to                   – бути проти до
refer to                      – відсилати до, посилатися на
to refer toas         – називати
rely on                      – покладатися на
think of (about)       – думати про
to think ofas       – вважати

{Переклад слів слід починати з прийменника}
The discovery was referred to in a number of publications.
На це відкриття посилалися у ряді робіт.

3.     account for      – пояснювати
allow for                  – враховувати
bring about     – здійснювати, зумовлювати
comment on    – тлумачити, коментувати
touch on                   – зачіпати, торкатися
{Логічна пауза після прийменника! При перекладі прийм. нема}

The disagreement can be accounted for     by the different methods used in the analysis.
Таку невідповідність можна пояснити застосуванням інших (різних) методів в аналізі.

4.     affect/influence          – впливати на
answer             – відповідати на
approach                   – підходити до
attend              – бути присутнім на
follow             – йти за, використовувати, слідкувати за
join                 – приєднуватися до
watch              – слідкувати за
{Переклад рекомендують починати з прийменників, не змінюючи порядок слів}

The accuracy of the calculations was influenced by some factors.
На точність розрахунків вплинули деякі фактори.

Follow:

а) йти (за чимось):
The hypothesis is followed by the attempts to prove it.
За гіпотезою йдуть спроби її довести.

б) слідувати (за):
The movement of the newly discover star was followed for a year.
За рухом недавно відкритої зірки слідкували протягом року.

в) використовувати, дотримуватися:
The method suggested in the paper is followed by a number of researchers.
Метод, запропонований у статті, використовується багатьма дослідн.
5.
pay/give attention to smth
звертати/приділяти увагу
draw attention to smth
привертати увагу
*make attempt =
to attempt to do smth
намагатися
*make (an) effort to do smth
старатися
make mention of smth =
to mention smth
згадувати
make reference to smth =
to refer to smth
посилатися
make use of smth = to use smth
використовувати
make allowance for smth =
to allow for smth
враховувати
take account of smth =
to take smth into account
враховувати
take advantage (перевага) of smth
враховувати, використовувати
take notice of smth = to note smth =
to notice smth
звертати увагу, відзначати
to place emphasis on =
to make emphasis of smth
наголошувати, підкреслювати

Якщо за цими словосполученнями йдуть не дієслова, а іменники, то можливі 2 конструкції:

а) іменник цього словосполучення – підмет речення:
Attention is given to the new tendencies in the process.
У даному процесі увага приділяється новим тенденціям.

б) додаток укр. речення – підмет англ. речення.
New tendencies in the process are given special attention to           in the recent publication.

В останніх публікаціях приділяється особлива увага новим тенденціям у даному процесі.

Цей конспект викладений у блозі http://enopmado.blogspot.com, книга автора - на сайті http://www.twirpx.com/file/1050537

General Statement and Illustrative Support

Markers of specific examples and supporting statements:
for example
e.g.
for instance
that is
i.e.
namely
particularly
specifically конкретно
in fact насправді
a case in point
indeed
thus
as a matter of fact
to put the same thing in another way
in other words

to exemplify this

Cause-Effect Relationships

Markers of cause:
as
because
for
since
due to (the fact that)
owing to внаслідок
for fear that – страх
inasmuch as через те, що
as a consequence of – внаслідок
on the ground that – на основі того, що
as a result of

Markers of effect/result:
therefore
so
thus
hence отже
so … that
consequently
resulting in
as a result


ABSTRACT. The principle activity / purpose (P)

Article стаття для журналу
Paper стаття на конференцію

Report звіт

1)      purpose/aim/objective of this article / of the present paper / of this report is to determine              whether …
This paper describes/presents the results of W to determine R.
The article will deal with / will discuss the implementation of Q.

Verb:

Investigate
Study
Discuss
Consider
Outline
Formulate
Calculate
Estimate
Analyze
Examine
Establish (основувати)
Deal with (займатися проблемою)
Touch on/upon
Comment on
Develop
Design
Construct (будувати)
Solve
Perform (виконувати)

2)    The purpose of this study was to investigate G.

Verb:

Obtain
Find out
Discover
Establish
Assess (оцінювати)
Demonstrate
Show
Test
Check (перевірити, вияснити)
Verity
Prove

 Subject Matter
A new characteristic of Z with reference to J is given in this article.
A detailed analysis of H has been presented.
Function of K are analysed in detail.
A new M has been considered.
Considered in the paper is the structure of B.
Investigated here are the functions of Y.
Presented in the study are the characteristics of D.

Nouns:


Activity
Function
Nature
Structure
Effect
Cause
Influence
Property
Analysis
Study
Classification
Description
Characteristic
Investigation


Attributes:


Detailed
Thorough
Careful
Accurate
Comprehensive
Brief
Short
Preliminary
Extensive
In (great) detailWord-combination:
To carry out the analysis
To perform/make a study
To give a description
To make measurements
To carry out an investigation
To do research

E.g.   Attention is paid in the study to the functions of G.
         An attempt is made here to analyse the nature of K.
         Use is made in the article of R.

To pay attention to smth
To make attempt to do smth /
To make effort to do smth
To place emphasis on smth
To make emphasis on smth
To take account of smth
To take advantage of smth
To make allowance for smth
To give consideration to smth
To make mention of smth
To make reference to smth
To make use of smth

Nouns:


Method метод, спосіб
Technique метод, спосіб, методика, спосіб проведення експерименту
Approach
Way підхід, розгляд
Problem
Question
Issue
Analysis
Theory
EffectAdjectives:
Improved, modified – удосконалений, видозмінений
Adequate
Promising
Validтакий, що можна застосувати у цьому випадку, обґрунтований, справедливий
Rigorousстрогий, чіткий
Efficientекономічний
Effectiveефективний
Crude – нечіткий, грубий
Direct, straightforward
Indirect – непрямий
Appropriate – що відповідає
Reliable – надійний
Satisfactory – задовільний
Valuable – цінний
Up-to-date – сучасне
Out-of-date
Conventional, usual – звичайний, загальновживаний
Additional – допоміжний
Principal, basic, main, chief

Verb:
Examine (the effect of R on G, the behavior, the phenomenon, the properties)
Estimate (the effect of R on G, possible sources of error, the value)
Determine (the rate, the coefficients, the magnitude (важливість), the constants)


Establish (визначати) (the fact of, the difference in, the existence of, the presence (присутність) of)
Eliminate (виключати) (  distortions (викривлення) resulting from,
,
                   undesirable (небажані) effects,
                   disturbing (тривожні) effects due to,
                   the problem, the error due to)
                  
E.g.   Studies were made of Z by K using …
         B was investigated by H / Ving (applying…)
         R was analysed under U by means of L.
         T was solved using F.
         A modified version of X was used in a detailed investigation of G.

         A pulse method was used in the study of W.

ABSTRACT. The Typical Information and Language Format of this Section

1)    Several researches have studied A…
The phenomenon of A has been studied by a number of researchers…
A has been in the focus of attention of late (with many authors), …

Much research has been devoted to Z…

2)    however

but 
unfortunately

3)    few studies have reported on …
… there is little information available on …
… it still remains a contradicting point …
… the estimate of X is left out of consideration.

4)    … characteristics, peculiarities, possibilities, etc.
… the effect of A on B, the similarity between, side-effects of, etc.
… why / how / when / what / under what conditions, etc.

a fewдекілька (хоч трохи є)
fewмало (практично нема)


Lexical markers to use:
Although, though, while, but, however, nevertheless, unfortunately.

E.g. Although much research has been devoted to Y, little is known about Z.
While new facts have been found about T, little information is available on P.
Though it has been shown that …, there exist a problem of J.
In spite of the fact that A has been investigated in detail for … conditions,
X has not been taken into account /
special (particular) attention should be given to R /

particular emphasis should be placed on (made of) G.