четвер, 25 серпня 2016 р.

ПАСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ

The research team has suggested a new hypothesis
A new hypothesis had been suggested …

До проблеми підійшли з іншого боку.
The problem was approached from another perspective.

1.     allow               дозволяти
ask                  просити, питати
assist, help       допомагати
avoid               – уникати
discuss             – обговорювати
give                 – давати
inform             – повідомляти
neglect             – нехтувати
precede            – передувати
promise           – обіцяти
recommend     – рекомендувати
show               – показувати, демонструвати

{Якщо якесь з цих слів – присудок, то підмет при перекладі стоїть в непрямому відмінку}
They were given up-to-date equipment Їм встановили суч. обл.

2.     agree upon               – домовлятися про
deal with                  – мати справу з
do away with            – відмовлятися від, покінчити з
insist on                    – наполягати на
object to                   – бути проти до
refer to                      – відсилати до, посилатися на
to refer toas         – називати
rely on                      – покладатися на
think of (about)       – думати про
to think ofas       – вважати

{Переклад слів слід починати з прийменника}
The discovery was referred to in a number of publications.
На це відкриття посилалися у ряді робіт.

3.     account for      – пояснювати
allow for                  – враховувати
bring about     – здійснювати, зумовлювати
comment on    – тлумачити, коментувати
touch on                   – зачіпати, торкатися
{Логічна пауза після прийменника! При перекладі прийм. нема}

The disagreement can be accounted for     by the different methods used in the analysis.
Таку невідповідність можна пояснити застосуванням інших (різних) методів в аналізі.

4.     affect/influence          – впливати на
answer             – відповідати на
approach                   – підходити до
attend              – бути присутнім на
follow             – йти за, використовувати, слідкувати за
join                 – приєднуватися до
watch              – слідкувати за
{Переклад рекомендують починати з прийменників, не змінюючи порядок слів}

The accuracy of the calculations was influenced by some factors.
На точність розрахунків вплинули деякі фактори.

Follow:

а) йти (за чимось):
The hypothesis is followed by the attempts to prove it.
За гіпотезою йдуть спроби її довести.

б) слідувати (за):
The movement of the newly discover star was followed for a year.
За рухом недавно відкритої зірки слідкували протягом року.

в) використовувати, дотримуватися:
The method suggested in the paper is followed by a number of researchers.
Метод, запропонований у статті, використовується багатьма дослідн.
5.
pay/give attention to smth
звертати/приділяти увагу
draw attention to smth
привертати увагу
*make attempt =
to attempt to do smth
намагатися
*make (an) effort to do smth
старатися
make mention of smth =
to mention smth
згадувати
make reference to smth =
to refer to smth
посилатися
make use of smth = to use smth
використовувати
make allowance for smth =
to allow for smth
враховувати
take account of smth =
to take smth into account
враховувати
take advantage (перевага) of smth
враховувати, використовувати
take notice of smth = to note smth =
to notice smth
звертати увагу, відзначати
to place emphasis on =
to make emphasis of smth
наголошувати, підкреслювати

Якщо за цими словосполученнями йдуть не дієслова, а іменники, то можливі 2 конструкції:

а) іменник цього словосполучення – підмет речення:
Attention is given to the new tendencies in the process.
У даному процесі увага приділяється новим тенденціям.

б) додаток укр. речення – підмет англ. речення.
New tendencies in the process are given special attention to           in the recent publication.

В останніх публікаціях приділяється особлива увага новим тенденціям у даному процесі.

Цей конспект викладений у блозі http://enopmado.blogspot.com, книга автора - на сайті http://www.twirpx.com/file/1050537

Немає коментарів:

Дописати коментар